Όροι Ορθης Χρησης του DMACourses.com

Παρακαλώ Διάβασε Προσεκτικά ολόκληρο το παρόν έγγραφο μέχρι και το τέλος.

Η DMS Hellas.ltd. εφεξής (“DMS Hellas ή Η Εταιρεία”) προσφέρει μία πλατφόρμα, δημιουργίας και διάθεσης εφεξής (Υπηρεσίες) εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή, εφεξής (Προϊόντα) η οποία φιλοξενείται στον ιστότοπο DMACourses.com.

Οι Όροι Ορθής Χρήσης, η Πολιτική Απορρήτου – GDPR, οι Όροι Ορθής Χρήσης για τους Affiliates καθώς και οι Όροι Ορθής Χρήσης για τους Εκπαιδευτές, τίθενται σε Άμεση Ισχύ, με την έναρξη χρήσης των ιστοτόπων, των υπηρεσιών και των προϊόντων της DMS Hellas, χωρίς να περιορίζεται στους ιστοτόπους της, στα ηλεκτρονικά της μέσα και στις εφαρμογές της.

Η Εταιρεία, μέσω του DMACourses.com δίνει τη δυνατότητα σε μαθητευόμενους χρήστες, εφεξής (Μέλη), να έρχονται σε επαφή με προϊόντα, διαφόρων ανεξαρτήτως συνεργαζόμενων εκπαιδευτών χρηστών, εφεξής (Μέλος ή Μέλη, εννοώντας τους χρήστες στο σύνολό τους, είτε είναι μαθητευόμενοι, είτε εκπαιδευτές, είτε και τα δύο), καθώς και το αντίθετο.

Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές να συνδέονται με μαθητευόμενους.

Οι εκπαιδευτές στο σύνολό τους και αναλόγως με το επίπεδο πρόσβασής τους, μπορούν μέσω του DMACourses.com, να διαθέτουν προς πώληση ή προς δωρεάν χρήση και κατανάλωση, ψηφιακά εκπαιδευτικά αγαθά (Προϊόντα), σε μορφή αρχείων, μαγνητοσκοπημένων βίντεο, ηχογραφημένων ηχητικών, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ακόμα και ζωντανών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω online “ζωντανής” (Live) μετάδοσης, τύπου webinar.

Η διάθεση αυτών δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dmacourses.com , αλλά επεκτείνεται και σε υπο-τομείς αυτής (subdomains) καθώς και σε συνεργαζόμενες ιστοσελίδες, πλατφόρμες και εφαρμογές υπό τη διαχείριση του dmaspot.com και DMACourses.com.

Αυτοι οι Όροι Ορθής Χρήσης, είναι δεσμευτικοί μεταξύ της DMS Hellas και εσένα. Σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου GDPR, προστατεύουν τόσο εσένα, όσο και την Εταιρεία. Οι όροι αυτοί στο σύνολό τους διέπουν την ορθή χρήση και την πρόσβαση, είτε ως επισκέπτης, είτε ως εγγεγραμμένο μέλος, στο σύνολο των συναφών ηλεκτρονικών μέσων, περιεχομένου, εφαρμογών, σελίδων, προγραμμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών και είναι δεσμευτικοί στο σύνολό τους. Οι όροι αυτοί αποτελούν συμφωνία ορθής χρήσης, με βάση το παρόν, μεταξύ της DMS Hellas, για τη χρήση των ιστοτόπων www.dmaspot.com και dmacourses.com και των χρηστών και των επισκεπτών τους.

Οι Εκπαιδευτές εκτός από τους γενικούς όρους και κανονισμούς, οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα με τους όρους και κανονισμούς, της Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τους Εκπαιδευτές, όπως αναφέρονται παρακάτω τμηματικά, εντός του παρόντος εγγράφου.

Οι Affiliates εκτός από τους γενικούς όρους και κανονισμούς, οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα με τους όρους και κανονισμούς, της Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τους Affiliates, όπως αναφέρεται παρακάτω, εντός του παρόντος εγγράφου.

 

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ Ή ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ DMASPOT.COM & DMACOURSES.COM, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΑΥΤΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα για τον κάθε χρήστη ή και τον κάθε επισκέπτη, εφόσον αποδέχεται, συμφωνεί με αυτούς τους Όρους και δεσμεύεται, να τηρεί τους Όρους Ορθής Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείς και δεν αποδέχεσαι τους Όρους Ορθής Χρήσης και τους όρους και τους κανονισμούς της Πολιτικής Απορρήτου, θα πρέπει να σταματήσεις άμεσα την οποιαδήποτε χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, σελίδων, προϊόντων, υπηρεσιών, και λοιπών εφαρμογών και ιστοτόπων κλπ της DMS Hellas.

Το περιεχόμενο στο σύνολό του, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των ιστοτόπων και των πάσης φύσεως ηλεκτρονικών μέσων της DMS Hellas, απευθύνεται σε άτομα με ηλικία άνω των 18.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή ο χρήστης είναι κάτω των 18 και τουλάχιστον μέχρι 13 ετών, θα πρέπει να έχει τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του και ο ίδιος ο χρήστης, καθώς και ο γονέας ή ο κηδεμόνας,  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση του περιεχομένου, των προϊόντων και την υπηρεσιών της DMS Hellas. Άτομα μικρότερης ηλικίας των 13 ετών, δεν πρέπει να κάνουν ουδεμία χρήση του περιεχομένου, των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας .

1.Κώδικας Δεοντολογίας

Η DMS Hellas διατηρεί το δικαίωμα, αλλά ταυτόχρονα δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση, ή αρχή πέραν της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, να παρακολουθεί και να αναλύει το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες, στους ιστοτόπους της.

Τόσο κατά τη χρήση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμπεριφορά των μελών και των επισκεπτών θα πρέπει να είναι κόσμια, σε κάθε περίπτωση.

Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, των προϊόντων, των υπηρεσιών και του πάσης φύσεως περιεχομένου, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους ιστοτόπους, και τις εφαρμογές της DMS Hellas, με τρόπο ή τρόπους που παραβιάζουν είτε Εθνικές, είτε Ευρωπαϊκές είτε Διεθνείς οδηγίες, νομοθεσίες ή κανονισμούς, απαγορεύεται ρητά, και με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, των προϊόντων και του περιεχομένου, που προέρχονται από την DMS Hellas.

Συμφωνείς, να μην χρησιμοποιείς τις σελίδες, τις εφαρμογές, τις πλατφόρμες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της DMS Hellas, με σκοπό την πρόκληση ζημιάς, ή βλάβης, ηθικής, οικονομικής ή φυσικής – σωματικής, σε τρίτους.

Επίσης συμφωνείς, να μην χρησιμοποιείς τις σελίδες, τις εφαρμογές, τις πλατφόρμες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της DMS Hellas, με σκοπό την πρόκληση ζημιάς, ή εξαπάτησης ή εκμετάλλευσης, με οποιονδήποτε τρόπο τρίτων και ειδικά ανήλικων ατόμων.

Συμφωνείς ότι δεν θα πλαστογραφήσεις, είτε στο σύνολο, είτε μέρος, του dmaspot.com ή του DMACourses.com και ότι δεν θα υποδυθείς τον υπάλληλο, ή τον συνεργάτη, ή τον ιδιοκτήτη αυτών, για κανένα λόγο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, ή ιδιότητα ψευδώς.

Συμφωνείς ότι δεν θα επιχειρήσεις να παραβιάσεις, εξάγεις, υποκλέψεις ή αντιγράψεις, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή λογισμικό καθώς και πάσης φύσεως προσωπικά δεδομένα, από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσω ή ιστότοπο του dmaspot.com ή του DMACourses.com .

 1. Σχέσεις συνεργασίας

Τόσο ο ιδιοκτήτης της DMS Hellas και του DMACourses.com, όσο και οι εκπαιδευτές, μπορούν να χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες της πλατφόρμας, έκαστος αναλόγως με το επίπεδο πρόσβασης, για να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να προωθούν, εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και να τα πωλούν, στους ενδιαφερόμενους μαθητευόμενους, με σκοπό το κέρδος.

Το DMACourses.com παράγει και προωθεί εκπαιδευτικά προϊόντα, ενώ συγχρόνως, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να παράγουν και να προωθούν τα δικά τους εκπαιδευτικά προϊόντα.


Οι εκπαιδευτές δεν είναι υπό οποιαδήποτε έννοια, υπάλληλοι της DMS Hellas ή ιδιοκτήτες του DMACourses.com.

H DMS Hellas δεν έχει καμία ευθύνη, για την ποιότητα και τη γνησιότητα του περιεχομένου, που ανεβάζουν στην πλατφόρμα του DMACourses.com, οι εκπαιδευτές.

Κατόπιν καταγγελίας από μέλος, η DMS Hellas κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον εκπαιδευτή ή το μέλος που δεν τηρεί και δεν εφαρμόζει τους Όρους Ορθής Χρήσης ή παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας.


Η DMS Hellas, είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία των ιδιόκτητων ιστοτόπων dmaspot.com και dmacourses.com, καθώς και των λοιπών ηλεκτρονικών της μέσων, συμπεριλαμβανομένων, της πλατφόρμας διάθεσης και προβολής των εκπαιδευτικών προϊόντων και του συστήματος επεξεργασίας πληρωμών και απόδοσης προμηθειών, όπως αυτά αναφέρονται στην Πολιτική Ορθής Χρήσης για τους Εκπαιδευτές και στην Πολιτική Ορθής Χρήσης για τους Affiliates.


Η DMS Hellas, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν διαφορές μεταξύ των μελών, όπως επίσης για τυχόν απαιτήσεις, απώλειας, βλάβης ηθικής, φυσικής ή οικονομικής καθώς και τραυματισμού ή απώλειας της ζωής, σε περίπτωση που αυτό προκύψει από τη σχέση μεταξύ επισκεπτών, μελών, μαθητευόμενων και εκπαιδευτών, όπως επίσης σε περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω προκύψει εξαιτίας παρεξήγησης, παρανόησης ή μη, πληροφοριών ή οδηγιών, κάποιου εκπαιδευτικού προϊόντος, μαγνητοσκοπημένου ή ζωντανού.

 1. Διάθεση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


Όταν ένα μέλος (μαθητευόμενος) αγοράσει, κάποιο εκπαιδευτικό προϊόν,  το DMACourses.com, διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα του, στον εκπαιδευτή – ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προϊόντος.
Τα προσωπικά και λοιπά δεδομένα των μαθητευόμενων που μεταβιβάζονται στους εκπαιδευτές, περιορίζονται στα:

1) Όνομα,

2) Επίθετο,

3) Τίτλος εκπαιδευτικού προϊόντος,

4) Url εκπαιδευτικού προϊόντος,

5) Αριθμός Παραγγελίας.  

Στοιχεία επικοινωνίας όπως email και τηλέφωνο και λοιπές πληροφορίες για εντοπισμό ή άμεση επικοινωνία το DMACourses.com δεν παρέχει στους εκπαιδευτές.

Σε περίπτωση που το μέλος, παρέχει σε δημόσια, κοινή θέα, τα στοιχεία επικοινωνίας του, στις πληροφορίες του προσωπικού του προφίλ, έχει την αποκλειστική ευθύνη, για οποιαδήποτε επιθυμητή ή ανεπιθύμητη επικοινωνία ή επεξεργασία των δεδομένων του, από άλλα μέλη ή τρίτους.


Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που, ένας Affiliate, κάνει μία πώληση, ενός εκπαιδευτικού προϊόντος.

 1. Κόστη συνδρομών για τους Εκπαιδευτές.

Οι Εκπαιδευτές, για να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες καθώς και στα εργαλεία της πλατφόρμας του DMACourses, για τη δημιουργία, την πώληση, την προώθηση και την προβολή, των εκπαιδευτικών τους προϊόντων στους μαθητευόμενους, καθώς και για τη διατήρηση των προϊόντων τους στον ιστότοπο dmacourse.com, χρεώνονται με μηνιαία ή με ετήσια συνδρομή και αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία και η υπηρεσίες, αντίστοιχη με το πρόγραμμα που επέλεξαν κατά την εγγραφή τους. Τα επιμέρους προγράμματα και τα είδη των συνδρομών, περιγράφονται αναλυτικά στην υποσελίδα του dmacourses.com, με url: https://www.dmacourses.com/pricing.

Οι εκπαιδευτές, μπορούν να ορίζουν την τιμή πώλησης για κάθε εκπαιδευτικό τους προϊόν κατά το δοκούν. Η DMS Hellas, αποδίδει το 50% της αρχικής τιμής λιανικής του εκάστοτε προϊόντος στον εκπαιδευτή και παρακρατεί σε κάθε αγορά, υπόλοιπο 50% της αξίας, του εκάστοτε προϊόντος ως προμήθεια. Σε περίπτωση που κάποιος Affiliate, πραγματοποιήσει μία πώληση το 30% της αρχικής τιμής λιανικής του προϊόντος, αποδίδεται σε αυτόν ως προμήθεια και το υπόλοιπο 20% παρακρατείται από την DMS Hellas, ως προμήθεια. Οι μαθητευόμενοι, πληρώνοντας το εκάστοτε αντίτιμο, αποκτούν πλήρη και δια βίου πρόσβαση, σε όλο το διαθέσιμο υλικό, του (ή των) αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος που αγόρασαν.

Αμφότεροι οι Εκπαιδευτές και οι Μαθητευόμενοι, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες και προϊόντα, θα  πρέπει να αποδίδουν τα αντίστοιχα τέλη. Οι μαθητευόμενοι, μία φορά κατά την αγορά το κάθε εκπαιδευτικού προϊόντος και οι Εκπαιδευτές κάθε φορά που απαιτείται, αναλόγως με το πρόγραμμα της συνδρομής τους.

 

Οι Εκπαιδευτές, μπορούν να αναβαθμίσουν τη συνδρομή τους, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεγαλύτερης αξίας, οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και να το υποβαθμίσουν, στέλνοντας το αίτημά τους για υποβάθμιση με email, στο support@dmacourses.com .

Οι αγορές των προϊόντων και οι πληρωμές των συνδρομών, γίνονται με τη χρήση κάρτας, είτε πιστωτικής, είτε χρεωστικής, είτε προπληρωμένης.

Η πληρωμή για την αγορά προϊόντος, γίνεται εφάπαξ, προκειμένου ο μαθητευόμενος, να εγγραφεί στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό προϊόν και να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση σε αυτό.

Η πληρωμή της συνδρομής των εκπαιδευτών, γίνεται αυτόματα κάθε φορά που ολοκληρώνεται μία περίοδος χρέωσης. (Κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, ή κάθε έτος κλπ)

Ο εκπαιδευτής μπορεί να διακόψει τη χρέωση της κάρτας του, από τη DMS Hellas στέλνοντας το αίτημά του στο τμήμα υποστήριξης μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα: https://www.dmacourses.com/contact ή στέλνοντας ένα email στο support@dmacourses.com .  

Δίνοντας τα στοιχεία της κάρτας σου, συμφωνείς με τους Όρους Ορθής Χρήσης και δίνεις το δικαίωμα στη DMS Hellas, να χρεώνει την κάρτα σου αυτόματα, κάθε φορά που απαιτείται ανανέωση της συνδρομή σου εάν είσαι εκπαιδευτής, ή κάθε φορά που αγοράζεις κάποιο εκπαιδευτικό προϊόν εάν είσαι μαθητευόμενος.

Η DMS Hellas, δεσμεύεται να διατηρεί σε ασφαλές περιβάλλον, τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα της κάρτας, του κάθε μέλους. Τα μέλη υποχρεούνται, σε κάθε πληρωμή, να καταβάλουν τα πάσης φύσεως νόμιμα τέλη ΦΠΑ, VAT κλπ. Η DMS Hellas στέλνει ενημερωτικά emails στα μέλη, σχετικά με την επικείμενη χρέωση, τη αποτυχία χρέωσης, ή την απόδειξη πληρωμής καθώς και αναλυτικά στοιχεία της εκάστοτε παραγγελίας, κάθε φορά που γίνεται κάποια πληρωμή. Σε περίπτωση που ο χρήστης, δεν ολοκληρώσει την απαιτούμενη πληρωμή, η DMS Hellas, διατηρεί το δικαίωμα, να άρει την πρόσβαση του μέλους, σε πεδία, υπηρεσίες, εργαλεία και δυνατότητες, όπου απαιτείται πληρωμή, έως ότου το μέλος ολοκληρώσει την απαιτούμενη πληρωμή στο σύνολό της.

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας αποπληρωμής της οφειλής, η DMS Hellas, έχει το δικαίωμα να παρακρατεί τα κέρδη από τις πωλήσεις των εκπαιδευτικών προϊόντων του εκάστοτε μέλους.

Σε περίπτωση που δεν υφίστανται πωλήσεις και ως εκ τούτου, ούτε κέρδη για την κάλυψη της οφειλής του μέλους, η DMS Hellas, επιφυλάσσεται να κάνει χρήση παντός νομίμου δικαιώματός της, για την είσπραξη της όποιας οφειλής. Σε περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε οφειλή, το μέλος δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει προμήθειες. Η DMS Hellas, έχει το δικαίωμα να διατηρεί το εκπαιδευτικά προϊόντα στο σύνολό τους, είτε μέρος αυτών κατ επιλογήν και με βάση το συμφέρον της Εταιρείας, για διάστημα έξι (6) μηνών. Εάν εντός αυτού του διαστήματος, το μέλος καλύψει το ποσό των τρεχουσών οφειλών, στο σύνολό τους, έως και την ημερομηνία επανενεργοποίησης του λογαριασμού τους και της πρόσβασής του με βάση το πρόγραμμα της συνδρομής του, αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις προσβάσεις, ως είχε προ της διακοπής λόγω οφειλής.

Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών, είτε οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν έγγραφου αιτήματος από το μέλος προς τη DMS Hellas, ο λογαριασμός του μέλους, μαζί με το υλικό που έχει ανεβάσει ή/και επεξεργαστεί στο σύνολό τους διαγράφονται οριστικά από τους διακομιστές (Servers) της DMS Hellas και ως εκ τούτου και από την πλατφόρμα του DMACourses.com.

 1. Αποζημιώσεις, τερματισμός και διαγραφή λογαριασμού.

Οι μαθητευόμενοι, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δε μείνουν ευχαριστημένοι με ένα εκπαιδευτικό προϊόν που αγόρασαν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση, εντός 15 ημερών, στέλνοντας email στη DMS Hellas, στη διεύθυνση support@dmacourses.com .

Η DMS Hellas, εντός 5 εργάσιμων ημερών, θα αποζημιώσει τον μαθητευόμενο, με ένα κουπόνι ίσης αξίας, που θα ισχύει για 12 ημερολογιακούς μήνες χρήσης και με το οποίο, μπορεί το μέλος να αγοράσει, κάποιο άλλο προϊόν ίσης αξίας. Προς αποφυγή, παραβατικών συμπεριφορών, το μέλος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί για αποζημίωση για ένα μόνο προϊόν.

Μετά το πέρας της προθεσμίας των 15 ημερών, το δικαίωμα του μαθητευόμενου για αποζημίωση ακυρώνεται και η DMS Hellas δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Οι εκπαιδευτές, έχουν το δικαίωμα εντός 30 ημερών να διακόψουν τη συνεργασία τους με τη DMS Hellas, και να ζητήσουν αποζημίωση.

Η DMS Hellas, εντός 5 εργάσιμων, θα τους αποζημιώσει με κουπόνι αντίστοιχης αξίας, με ισχύ 12 ημερολογιακών μηνών, ανάλογα με το πρόγραμμα που επέλεξαν κατά την εγγραφή τους, χωρίς να ζητήσει τυχόν εξηγήσεις, για το λόγο διακοπής της συνεργασίας.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουπόνι, οποιαδήποτε στιγμή εντός της προθεσμίας των 12 μηνών, για να εγγραφεί εκ νέου, στο ίδιο πρόγραμμα, με όλα τα προνόμια και τις δυνατότητες.   

Μετά το πέρας της προθεσμίας των 30 ημερών, το δικαίωμα του εκπαιδευτή για αποζημίωση ακυρώνεται και η DMS Hellas δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

H DMS Hellas, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να διατηρήσει στην πλατφόρμα και στα λοιπά ηλεκτρονικά της μέσα, το περιεχόμενο του εκπαιδευτή που διέκοψε τη συνεργασία, χωρίς να αποδίδει προμήθειες που τυχόν να προκύψουν, από αγορές των εκπαιδευτικών προϊόντων του.

Ο εκπαιδευτής διατηρεί το δικαίωμα, να ζητήσει εγγράφως, από τη DMS Hellas, τη διαγραφή του περιεχομένου και των προϊόντων του.

Σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή,

το περιεχόμενό του, μπορεί να διατηρηθεί για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η πρόθεση για επαν-ενεργοποίηση του λογαριασμού του, εντός αυτής της περιόδου.


Σε περίπτωση που το μέλος υποβάλλει αίτημα αποζημίωσης, εντός 15 ή 30 ημερών, εάν είναι Μαθητευόμενος ή Εκπαιδευτής αντίστοιχα και δε συναινεί στην αποζημίωσή του με κουπόνι ίσης αξίας και απαιτεί την επιστροφή του χρηματικού ποσού που διέθεσε, είτε για το εκπαιδευτικό προϊόν που αγόρασε, είτε για το πρόγραμμα συνδρομής εκπαιδευτή, η DMS Hellas θα πρέπει να του επιστρέψει το ποσό, πλην της αξίας του ΦΠΑ, εφόσον συλλέξει τις προμήθειες των εκπαιδευτών και των affiliates που προέκυψαν από αυτή την ενέργεια, εντός 60 εργάσιμων ημερών.

Σε αυτή την περίπτωση οι ωφελούμενοι Εκπαιδευτές και Affiliates, υποχρεούνται να επιστρέψουν τις προμήθειες που εισέπραξαν στο ακέραιο, προκειμένου να επιστραφούν στο μέλος που αιτήθηκε χρηματική αποζημίωση.

Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή, να τερματίσει το λογαριασμό του.

Ο μαθητευόμενος, τερματίζοντας το λογαριασμό του, χάνει την ικανότητα πρόσβασης, στο σύνολο του περιεχομένου του, όπως για παράδειγμα και χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, τα εκπαιδευτικά προϊόντα στα οποία έχει αγοράσει συμμετοχή, τα αποτελέσματα των quizz του, τα πτυχία, τους affiliate συνδέσμους του κλπ. Ως εκ τούτου, μη έχοντας πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό, δε δικαιούται προμήθειες καθώς οι affiliate σύνδεσμοι που συνδέονται με αυτόν παύουν να ισχύουν.


Ο εκπαιδευτής τερματίζοντας το λογαριασμό του, χάνει την ικανότητα πρόσβασης, στο σύνολο του περιεχομένου του, όπως για παράδειγμα και χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, στα εκπαιδευτικά προϊόντα που έχει δημιουργήσει, στο ηλεκτρονικό του γραφείο (dashboard), στα εκπαιδευτικά προϊόντα στα οποία έχει αγοράσει συμμετοχή ως μαθητευόμενος, στα αποτελέσματα των quizz του, στα πτυχία, στους affiliate συνδέσμους του κλπ. Ως εκ τούτου, μη έχοντας πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό, δε δικαιούται προμήθειες καθώς οι affiliate σύνδεσμοι που συνδέονται με αυτόν, παύουν να ισχύουν.

H DMS Hellas, έχει το δικαίωμα να τερματίσει, το λογαριασμό του χρήστη, σε περιπτώσεις που δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Ορθής Χρήσης, καθώς και σε περιπτώσει που ο λογαριασμός του χρήστη, παραμένει αδρανείς για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες. Αδρανής θεωρείται ο λογαριασμός που ο χρήστης δεν συνδέεται και δεν κάνει καμία ενέργεια, για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

Η DMS Hellas, δε φέρει ουδεμία ευθύνη, για το περιεχόμενο που ενδέχεται να χαθεί, εφόσον ισχύουν τα παραπάνω.

 

 1. Περιεχόμενο και Δικαιώματα Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οτιδήποτε είναι σε μορφή κειμένου, πληροφοριακού υλικού διαθέσιμου ή μη, προς χρήση ή κατέβασμα από τα μέλη, εικόνας, γραφικών, λογοτύπου, τρισδιάστατου λογοτύπου σε μορφή βίντεο, βίντεο, αρχείου ήχου, λογισμικού, εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή, κώδικα, λογισμικού, εφαρμογής, δεδομένων, απεικόνισης, φωτογραφίας, infographic, σχολίων, κριτικής, άρθρων ιστολογίου, ζωντανής μετάδοσης καθώς και πάσης φύσεως αρχεία και στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις ιστοσελίδες και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas,  καθώς και η σειρά, το είδος και ο γενικότερος σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένου οποιασδήποτε μορφής υλικού, χωρίς αυτό να περιορίζεται στους ιστοτόπους www.dmaspot.com και www.dmacourses.com, αποτελεί το Περιεχόμενο αυτών και ως εκ τούτου Πνευματική Ιδιοκτησία της DMS Hellas καθώς και των μελών του dmaspot.com και DMACourses.com, καθώς μέρος του περιεχομένου προέρχεται αποκλειστικά από τα μέλη και πιο συγκεκριμένα πάσης διαθέσιμης φύσης εκπαιδευτικό υλικό από τους εκπαιδευτές και σχολίων, παρατηρήσεων, κριτικών και ερωταπαντήσεων από τους μαθητές.

Ως εκ τούτου, το υλικό που παράγεται και δημοσιεύεται από τους χρήστες υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκει αποκλειστικά στο εκάστοτε μέλος που το παρήγαγε και το δημοσίευσε.

Το υπόλοιπο μέρος του περιεχομένου, ανήκει αποκλειστικά στη DMS Hellas, που είναι και ο κύριος κάτοχος και έχει όλα τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα πάνω σε αυτό, στο σύνολό του και προστατεύεται από το σχετικό νόμο 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ή μη μέλος, διαπιστώσει ότι παραβιάστηκε η πνευματική του ιδιοκτησία, οφείλει καλή τη πίστη, να ενημερώσει την DMS Hellas, στέλνοντας με email, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, την πλήρη δήλωση-καταγγελία του, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα screenshots κλπ, που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του, καθώς και τη διαδικτυακή τοποθεσία που εντόπισε, την παραβίαση ή την πλαστογραφία. Η DMS Hellas, εφόσον έχει τη δυνατότητα, θα στείλει τη δήλωση-καταγγελία στο άλλο μέλος, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κυριότητα του περιεχομένου, που τελεί υπό αμφισβήτηση.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί, ότι συνέβη αντιγραφή, μεταβολή ή παραποίηση περιεχομένου τρίτου μέρους, με σκοπό την παράνομη, ιδιοποίηση αυτού, το μέρος που έπραξε κακοβούλως κατ αυτό τον τρόπο, είναι υποχρεωμένο να διαγράψει άμεσα, το επίμαχο περιεχόμενο από όλα τα ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas, στο σύνολό του.

Εφόσον αυτή η κακόβουλη πρακτική συνεχιστεί για πάνω από μία φορά, η DMS Hellas, θα τερματίσει την οποιαδήποτε συνδρομή του μέλους, χωρίς επιπλέον προειδοποίηση και θα πράξει τα δέοντα, για τον μόνιμο αποκλεισμό του μέλους, από τους ιστοτόπους και τα ηλεκτρονικά της μέσα. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος χάνει το δικαίωμα της αποζημίωσης ή της λήψης προμηθειών, που ενδέχεται να έχουν προκύψει και να βρίσκονται σε αναμονή, για μεταφορά στο λογαριασμό του μέλους.

Το περιεχόμενο των χρηστών δεν αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της DMS Hellas και οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη χρήση του περιεχομένου τους.


Με τη χρήση των υπηρεσιών της DMS Hellas, το Μέλος δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία, να κάνει χρήση του περιεχομένου του, για λόγους προώθησης και προβολής.

 

Απαγορεύεται Η αντιγραφή, η παραποίηση, η αλλοίωση, η πλαστογράφηση, η απομίμηση, η αναπαραγωγή, είτε μέρους, είτε περιεχομένου στο σύνολό του, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, χωρίς την ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.

Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, σλόγκαν, τίτλων, εικόνων, γραφικών, αρχείων και λοιπών στοιχείων περιεχομένου, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, που ανήκουν στη DMS Hellas ή/και στα Μέλη της.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η απομίμηση, η πλαστογράφηση μέρους, ή του συνόλου, του περιεχομένου καθώς και των γραφικών στοιχείων και η σειρά τοποθέτησης αυτών επάνω στους ιστοτόπους και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas.

Το μέλος μπορεί να κάνει αποκλειστικά προσωπική χρήση, των υπηρεσιών και των προϊόντων καθώς απαγορεύεται, η δημόσια προβολή σε τρίτους, που δεν είναι μέλη των ηλεκτρονικών μέσων της DMS Hellas.  

Οποιαδήποτε αναφορά, σε προϊόντα, άρθρα και λοιπά στοιχεία περιεχομένου, από μέλη ή μη μέλη σε τοποθεσίες εντός και εκτός του διαδικτύου, δε συνιστούν απαραίτητα και τη γνώση, έγκριση ή ρητή συγκατάθεση της DMS Hellas.

Η DMS Hellas δεν είναι υποχρεωμένη, υπό οποιαδήποτε έννοια να παρακολουθεί τις δράσεις ή τις όποιες “κινήσεις” των μελών της, τόσο στους ιστοτόπους της όσο και γενικότερα στο διαδίκτυο.

Ως εκ τούτου, η DMS Hellas δεν ευθύνεται για το ύφος και την ποιότητα του περιεχομένου, που προέρχεται από τα μέλη, είτε πρόκειται για Εκπαιδευτές, είτε για Μαθητευόμενους, παρά μόνο για το περιεχόμενο που προέρχεται από την ίδια την Εταιρεία.


Τα μέλη είναι απολύτως υπεύθυνα, για το περιεχόμενο που ανεβάζουν και κοινοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και ιστοτόπων της DMS Hellas, καθώς και για την ποιότητα και το ύφος του περιεχομένου που αγοράζουν, αλληλεπιδρούν με αυτό ή/και καταναλώνουν.

Τα μέλη είναι απολύτως υπεύθυνα, για την ενημέρωσή τους καθώς και για την αποφυγή και τη μη χρήση πρακτικών τύπου SPAM, τόσο στους ιστοτόπους της DMS Hellas και στα λοιπά ηλεκτρονικά της μέσα, όσο και σε ιστοτόπους τρίτων, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σε λίστες συνδρομητών μέσω email marketing, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιούν, για να διαφημίσουν ή να προωθήσουν, προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο που συνδέεται είτε άμεσα, είτε έμμεσα, με την DMS Hellas, τους ιστοτόπους και τα ηλεκτρονικά της μέσα.

Η DMS Hellas διατηρεί το δικαίωμα, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, προερχόμενο από μέλη της, οποιαδήποτε στιγμή και όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Η DMS Hellas δεν είναι υποχρεωμένη να διατηρεί στις βάσεις δεδομένων της ή στα όποια μέσα αποθήκευσης χρησιμοποιεί, αντίγραφα περιεχομένου, προερχόμενου από τα μέλη της.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής μέλους, τα μέλη ανεξαιρέτως και αυτόματα αποκτούν τη δυνατότητα, να κερδίζουν προμήθειες προωθώντας τα εκπαιδευτικά προϊόντα της επιλογής τους, ως Affiliates.

 

Ο Εκπαιδευτής, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα και της υπηρεσίες του ιστοτόπου www.DMACourses.com, συμφωνεί να παρέχει, περιορισμένα δικαιώματα, χρήσης, προβολής, προώθησης και πώλησης, σε όλα τα μέλη, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους μέσω των Affiliates, με γνώμονα πάντα τους Όρους Ορθής Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου – GDPR, όπως αναφέρονται στους αντίστοιχους υποτομείς των ιστοτόπων της DMS Hellas.

Σε περίπτωση ο κάποιο μέλος, με την ιδιότητα του Affiliate, χρησιμοποιεί επιβλαβείς, κακόβουλες, προσβλητικές ή προκλητικές, για τρίτους μεθόδους, προβολής και προώθησης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο το ίδιο το μέλος και η DMS Hellas δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών του.

Τα μέλη, έχουν το δικαίωμα να κατεβάζουν, να χρησιμοποιούν όπως υποδεικνύεται ανά περίπτωση ή και να κοινοποιούν περιεχόμενο, εφόσον για αυτό δίνεται ξεκάθαρα η άδεια ή ακόμα και η παρότρυνση για το κάνουν, από τον νόμιμο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού.

Απαγορεύεται, οποιαδήποτε παραποίηση του περιεχομένου, μερική ή ολική τόσο της DMS Hellas, όσο και των μελών.

Τα μέλη αποδέχονται όσα αναφέρονται στο παρόν και δεσμεύονται, ότι το περιεχόμενο που θα κοινοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών μέσων της DMS Hellas, θα διέπεται πάντα και χωρίς παρεκκλίσεις, από τους Όρους Ορθής Χρήσης και την Πολιτική απορρήτου – GDPR.

Η μη τήρηση, μπορεί να επιφέρει την διαγραφή και τον αποκλεισμό του μέλους, όπως επίσης και να εγείρει θέματα, εις βάρος του μέλους, σχετικά με την Ελληνική, την Ευρωπαϊκή ή την Παγκόσμια Νομοθεσία.


Απαγορεύεται η ανάρτηση, η επεξεργασία και κοινοποίηση περιεχομένου που: είναι άσχετο με τη θεματολογία των ιστοτόπων ή των ηλεκτρονικών μέσων της DMS Hellas, περιλαμβάνει προσωπικά, τραπεζικά, οικονομικά δεδομένα τρίτων καθώς και δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας, όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, fax, email, messenger ID, όπως skype, wechat, viber και συναφών εφαρμογών επικοινωνίας, κακόβουλο λογισμικό, ιούς, clickbates, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, καρτών, στοιχεία εισόδου για e-banking ή κρυπτονομισμάτων, αποτελεί προϊόν προπαγάνδας, ανεπιθύμητων διαφημιστικών ή μη μηνυμάτων (SPAM) για πάσης φύσεως προϊόντα ή υπηρεσίες πέραν αυτών που προωθούνται μέσω της DMS Hellas, προωθητικά μηνύματα προϊόντων ή στρατολόγησης συνεργατών σε εταιρείες mlm, ή σε σχήματα πυραμίδας, ή σε σχήματα τύπου γίνε πλούσιος γρήγορα, περιλαμβάνει καταχρηστικά και παράνομα λογότυπα και εμπορικά σήματα τρίτων, εξυπηρετεί δόλιους σκοπούς με στόχο την εξαπάτηση ή την ηθική ή σωματική φθορά ή βλάβη, υποκινεί τη βία ή το έγκλημα, είναι ρατσιστικό, πορνογραφικό, θρησκευτικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος, αποτελεί ή προωθεί ρητορική μίσους, προσβάλει ή παραβιάζει τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου ή των ζώων, απειλητικό προς τη  ζωή, βλάπτει, πλήττει ή εκθέτει την ιδιωτικότητα ή τη δημόσια εικόνα φυσικών ή νομικών προσώπων, είναι καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή προσβλητικό προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες ή υπό οποιαδήποτε έννοια μη αποδεκτό ή και επιβλαβές για τα μέλη, τους Affiliates και τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών μέσων της DMS Hellas.

Η DMS Hellas κατά τη διακριτική της ευχέρεια και τηρώντας μηδενική ανοχή, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το μέλος, που θεωρεί ότι δε συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους, ή βλάπτει τα συμφέροντά της ή τρίτους, ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις, για αυτή την ενέργεια.

Σε περίπτωση που το μέλος αντιληφθεί, ότι το περιεχόμενο που έχει αναρτήσει ή και κοινοποιήσει, είτε στους ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas, είτε σε ιστοτόπους τρίτων και στα Social Media και που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την DMS Hellas, παραβιάζει τους Όρους Ορθής Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου – GDPR, οφείλει να επεξεργαστεί, να μεταβάλει ή να αφαιρέσει εν μέρη είτε στο σύνολό του, το περιεχόμενό του, προκειμένου να συμμορφωθεί με τούς Όρους Ορθής Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου – GDPR.

Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος, εντοπίσει παραβίαση των Όρων Ορθής Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου – GDPR, οφείλει να καταγγείλει άμεσα το συμβάν στη DMS Hellas, μέσω της φόρμα επικοινωνίας, είτε στέλνοντας ένα email στο : support@dmacourses.com ή contact@dmaspot.com. Με βάση το παρόν, τα στοιχεία του δεν θα κοινοποιηθούν από την DMS Hellas, σε τρίτους.

Η η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων μη συμμόρφωση σε αυτά, με βάση το ελληνικό δίκαιο (Νόμος 2121/1993 – Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο) μπορεί να επιφέρει χρηματικές ποινές, με το πρόστιμο να κυμαίνεται από τα 500€ μέχρι και 1000€ ανά ημέρα μη συμμόρφωσης, με επιπρόσθετη επιβάρυνση, την όποια αξίωση περί διαφυγόντων κερδών, από την DMS Hellas και τα εμπλεκόμενα μέλη της.

 1. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι, Ανακατευθύνσεις και Επικοινωνία με τρίτους.

Μέσα στους ιστοτόπους, στους υποτομείς αυτών, στα ηλεκτρονικά μέσα, και ιδίως στα εκπαιδευτικά προϊόντα, της DMS Hellas ενδέχεται να υφίστανται σύνδεσμοι που να ανακατευθύνουν τον χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Η DMS Hellas δε φέρει καμία ευθύνη, για το είδος, την ποιότητα, τη λειτουργικότητα καθώς και την αξιοπιστία επί του συνόλου περιεχομένου, καθώς οι τοποθεσίες αυτές δεν αποτελούν άμεσα ή έμμεσα ιδιοκτησία της DMS Hellas και ως εκ τούτου παύουν να ισχύουν οι παρόντες Όροι Ορθής Χρήσης και ενεργοποιούνται με άμεση ισχύ, οι αντίστοιχοι Όροι και οι Πολιτικές, του εκάστοτε τρίτου μέρους.

Η DMS Hellas, δεν φέρει καμία ευθύνη για την όποια επικοινωνία μπορεί να προκύψει μεταξύ των μελών μεταξύ τους ή μεταξύ των μελών με τρίτους. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα, για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, μπορεί να προκύψει καθώς και για την εξακρίβωση της ταυτότητας, της γνησιότητας, των λεγόμενων, του περιεχομένου, καθώς και των ενεργειών, του έτερου μέρους, με το οποίο επικοινωνούν.

Η DMS Hellas, δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που το μέλος, υποστεί απώλεια ή ζημία οικονομική, ή οποιασδήποτε μορφής, που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα, από την επικοινωνία του με τρίτο μέρος, μέλος ή μη.

 1. Συνδρομές

Η χρήση των εργαλείων και των υπηρεσιών που προσφέρει η DMS Hellas, μέσω των ιστοτόπων www.dmaspot.com και www.dmacourses.com, στους Εκπαιδευτές, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτή, που πραγματοποιείται αυτόματα αφού, δοθεί έγκριση από την DMS Hellas και αφού το μέλος επιλέξει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει, πληρώνοντας το ακριβές αντίτιμο, που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που επέλεξε, για το μήνα, το τρίμηνο, το εξάμηνο ή το έτος. Κατά την εγγραφή του μέλους στην ομάδα των Εκπαιδευτών της DMS Hellas, το μέλος θα πρέπει να υποβάλει τα απαιτούμενα, αληθή προσωπικά του δεδομένα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του, στα αντίστοιχα πεδία.  Επίσης τα στοιχεία της κάρτας του μέλους, αποθηκεύονται και διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον της DMS Hellas, για την πραγματοποίηση αυτόματης χρέωσης, κάθε φορά η συνδρομή του μέλους χρήζει ανανέωσης, αλλά και για χρήση της κάρτας του για την αγορά εκπαιδευτικών προϊόντων τρίτων.

Η διαδικασία της αυτόματης χρέωσης τίθεται σε ισχύ με την ενεργοποίηση του λογαριασμού του Εκπαιδευτή, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του λογαριασμού του, και τη διατήρηση του περιεχομένου του στην πλατφόρμα του www.dmacourses.com.

Η DMS Hellas, δεν θα διαθέσει, δημοσιεύσει, πωλήσει ή μεταβιβάσει, τα προσωπικά ή τα οικονομικά δεδομένα, μελών του, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, πέρα από εντολή της δικαστικής αρχής, εάν αυτό απαιτείται για την αποφυγή ή τη διερεύνηση εγκληματικής ενέργειας.

Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαφύλαξη και μη κοινοποίηση, των προσωπικών τους δεδομένων, σε τρίτους, όπως στοιχεία εισόδου λογαριασμού, κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.

Στην περίπτωση που το μέλος υποστεί ζημία, εξαιτίας δική του υπαιτιότητας ή αμέλειας, η DMS Hellas δε φέρει καμία ευθύνη.

Στη περίπτωση που το μέλος υποψιαστεί ή διαπιστώσει, ότι τα στοιχεία του λογαριασμού του έχουν διαρρεύσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει το συντομότερο με την DMS Hellas, για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο του λογαριασμού, όσο και των ηλεκτρονικών μέσων τη DMS Hellas.

 1. Απειλές, Λάθη, Επιδιορθώσεις και Σφάλματα

Κάθε ιστότοπος και ηλεκτρονικό μέσο που παραμένει ενεργό στο διαδίκτυο, βρίσκεται διαρκώς εκτεθειμένο σε διαφόρων ειδών απειλές και κυβερνοεπιθέσεις. Η DMS Hellas, καταβάλει διαρκώς προσπάθειες για την προστασία των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών της μέσων, καθώς και οτιδήποτε περιλαμβάνεται σε αυτά, μέσω τακτικών ελέγχων, ενημερώσεων και επιδιορθώσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Για τη διενέργεια ενημερώσεων καθώς και επιδιορθώσεων και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι ιστότοποι και τα ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas, ενδέχεται να τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας και εφόσον είναι εφικτό, σε χρονικές περιόδους της ημέρας που δεν δέχεται μεγάλες ροές επισκεψιμότητας, χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου, η DMS Hellas δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση, ότι το περιεχόμενο που παράγει ή φιλοξενεί δεν θα εμπεριέχει λάθη, ή σφάλματα, ή κακόβουλο λογισμικό.

Σε ειδικές περιπτώσεις, η DMS Hellas κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να τερματίζει τμηματικά, είτε συνολικά, ελατωματικό περιεχόμενο ή ακόμα και σελίδες, που δεν επιδέχονται διόρθωσης ή αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των μελών και την ομαλή λειτουργία των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών της μέσων.

Τα μέλη που θα εντοπίσουν οποιοδήποτε σφάλμα, λάθος, απειλή ή δυσλειτουργία, σε οποιοδήποτε σημείων των ιστοτόπων, των ηλεκτρονικών μέσων ή των εκπαιδευτικών προϊόντων, θα πρέπει να ενημερώσουν το συντομότερο, τόσο την DMS Hellas, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είτε στέλνοντας email στο support@dmacourses.com ή στο contact@dmaspot.com καθώς επίσης και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και τον Εκπαιδευτή – δημιουργό, του εκπαιδευτικού προϊόντος, στο οποίο εντοπίστηκε το σφάλμα.

 1. Ανάληψη Ευθυνών και Εκτέλεση Αποζημιώσεων

Ως μέλος ή και ως επισκέπτης, χρησιμοποιώντας τους ιστοτόπους και τα ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas, αναλαμβάνεις την πλήρη ευθύνη, συμφωνείς και δεσμεύεσαι, να μην παραβιάσεις τόσο τους παρόντες Όρους Ορθής Χρήσης, καθώς και με τους ισχύοντες Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους νόμους.
Συμφωνείς και δεσμεύεσαι να μην παραβιάσεις, τα πνευματικά, τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, είτε μελών είτε τρίτων.

Σε περίπτωση που προκύψουν νομικά θέματα, όπως αγωγές, μηνύσεις, αξιώσεις, παρατηρήσεις, παράπονα ή διεκδικήσεις, για τυχόν οποιασδήποτε φύσης ή μορφής ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν, από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τους ιστοτόπους και τα ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που φιλοξενείται σε αυτά στο σύνολό του, αναλαμβάνεις την πλήρη ευθύνη καθώς και τις όποιες συνέπειες των πράξεών σου.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από όλα αυτά με δική σου υπαιτιότητα η DMS Hellas απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.

Σε περίπτωση που για λόγους μη εγκεκριμένης ή κακής χρήσης, ή μέσω επικοινωνίας με τρίτα μέρη και ως εκ τούτου μέσω δικής σου υπαιτιότητας, προκληθούν πάσης φύσεως προβλήματα στη DMS Hellas, στα μέλη της, στους άμεσους ή έμμεσους συνεργάτες της καθώς και στα άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως απώλεια κερδών, ηθική ή σωματική βλάβη, δυσφήμιση, απειλή, προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων, προσβολή ατομικών δικαιωμάτων, οικονομική καταστροφή, αγωγή, μήνυση, αξίωση, παράπονα ή και οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που μπορεί να βλάψει την εικόνα της DMS Hellas και των ιδιοκτητών, των συνεργατών και των μελών της, δεσμεύεσαι ότι αναλαμβάνεις την πλήρη ευθύνη, για την κάλυψη τυχόντων εξόδων, είτε αυτά αποτελούν αποζημιώσεις, είτε δικαστικά έξοδα, είτε πρόστιμα στο σύνολό τους. Η DMS Hellas και τα άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα ή συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε περίπτωση που προσβληθούν από την κακή, δόλια ή κακόβουλη χρήση των ιστοτόπων ή των ηλεκτρονικών μέσων της DMS Hellas έχουν το δικαίωμα, να κινηθούν ατομικά ή συλλογικά με βάση το νόμο, εναντίων του φυσικού ή του νομικού προσώπου ή οντότητας, που έβλαψε εκούσια ή ακούσια την εικόνα, την οικονομική κατάσταση ή τα συμφέροντα τους.  

 

 

 1. Αποποίηση Ευθυνών

Συμφωνείς και αποδέχεσαι ότι η DMS Hellas δεν εγγυάται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για το περιεχόμενο των μελών του, καθώς και για την ασφάλεια των αρχείων που είναι διαθέσιμα για επεξεργασία και κατέβασμα (downloadable files), τόσο αυτά που φιλοξενούνται στους ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas, όσο αυτά που φιλοξενούνται σε ιστοτόπους και μέσα αποθήκευσης και διάθεσης τρίτων. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα, οποιοδήποτε αρχείο στο Internet να εμπεριέχει ,ιούς ή κακόβολο λογισμικό. Η DMS Hellas μέσω τακτικών ελέγχων και ενημερώσεων, καταβάλει διαρκώς προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών της μέσων, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια αυτών. Ως μέλος έχεις την αποκλειστική ευθύνη, για τον έλεγχο των αρχείων που κατεβάζεις με προγράμματα ελέγχου για ιούς καθώς και για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, των φακέλων και των αρχείων που διατηρείς στη συσκευή που χρησιμοποιείς για να συνδέεσαι στο διαδίκτυο .

H DMS Hellas δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή απώλεια, δεδομένων, αρχείων, προγραμμάτων, εφαρμογών, φακέλων, σταθερών ή φορητών συσκευών, υπολογιστών, που μπορεί να προκύψει εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης, κακόβουλου λογισμικού ή ιών που μπορεί να προσβάλει τα συστήματά της ή τα δικά σου, μέσω της χρήσης των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών της μέσων καθώς και των άμεσα ή έμμεσα με αυτά συνδεδεμένων ιστοτόπων και ηλεκτρονικών μέσων τρίτων. Για το περιεχόμενο και τα εκπαιδευτικά προϊόντα που ανεβάζουν και κοινοποιούν τα μέλη και που ενδέχεται να είναι μολυσμένα από ιούς,   την αποκλειστική ευθύνη την φέρουν τα μέλη που τα ανέβασαν. Από τη στιγμή που τα μέλη ανεβάζουν και κοινοποιούν περιεχόμενο στους ιστοτόπους της DMS Hellas, “ως έχει”, η DMS Hellas, δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί, να φιλτράρει και να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου και ως εκ τούτου αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης, για την καταλληλότητα, την ποιότητα και την τήρηση των παρόντων Όρων Ορθής Χρήσης καθώς και των σε ισχύ από την νομοθεσία νόμων και διατάξεων από τα μέλη της. Σε περίπτωση που εξαιτίας της μη τήρησης από τα μέλη των παρόντων Όρων Ορθής Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου – GDPR, προκύψει: ζημία, απώλεια, βλάβη, ηθική ή σωματική βλάβη, αξίωση ή δίωξη, η DMS Hellas απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη. Η DMS Hellas αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης που μπορεί να προκύψει, από τεχνική βλάβη ή δυσλειτουργία των ιστοτόπων της καθώς και υποτομέων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων και των σελίδων που φιλοξενούν εκπαιδευτικά προϊόντα. Η DMS Hellas αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης που μπορεί να προκύψει από εκούσια ή ακούσια σφάλματα, προερχόμενα από τα μέλη της. Η DMS Hellas αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης που μπορεί να προκύψει από την μη προβλεπόμενη ή από την κακή ή μη εγκεκριμένη χρήση των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών της μέσων, με τρόπους που παραβιάζουν τους Όρους Ορθής Χρήσης. Η DMS Hellas καθώς και τα άμεσα εμπλεκόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αυτή, δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν πρόκληση βλάβης, ζημίας, τραυματισμού ή απώλειας, σε περίπτωση που αυτή προκύψει από τη χρήση των ιστοτόπων της, των ηλεκτρονικών της μέσων, και του φιλοξενούμενου σε αυτά περιεχομένου, είτε αυτό προέρχεται από την ίδια την Εταιρεία, είτε από τα μέλη της.

 1. Δράσεις και Ενέργειες για τη προστασία της DMS Hellas και των μελών της.

Η DMS Hellas λαμβάνει σοβαρά υπόψη, τις καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση των Όρων Ορθής Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου – GDPR, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν.

Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, είτε από μέλος είτε από τρίτο μέρος, η DMS Hellas διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να διερευνήσει και να αξιολογήσει την κάθε καταγγελία και να πράξει τα δέοντα, τα οποία δεν περιορίζονται σε επίπληξη ή τερματισμό της συνδρομής ή ακόμα και της πρόσβασης του μέλους ή του επισκέπτη, στους ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά της μέσα, διαγράφοντας το λογαριασμό του μέλους ή ακόμα και μπλοκάροντας την IP του, αλλά μπορεί να προβεί σε καταγγελία των συμβάντων στις αρμόδιες αρχές και τα νομικά όργανα, προωθώντας όλες τις σχετικές καταγραφές δραστηριότητας και περιεχομένου, τα προσωπικά δεδομένα και οποιαδήποτε πληροφορία διατηρεί στη βάση δεδομένων της και κρίνει ότι σχετίζεται με το συμβάν και που θα βοηθήσει στην εξιχνίαση, επίλυση ή απόδειξη της παραβατικής συμπεριφοράς του εμπλεκόμενου μέλους ή του τρίτου μέρους.
Το μέλος που διαγράφηκε ή μπλοκαρίστικε, με βάση το νόμο, έχει το δικαίωμα και εντός 6 μηνών, να ζητήσει από τη DMS Hellas, το πλήρες αρχείο καταγραφής που αφορά το άτομό του. H DMS Hellas, είναι υποχρεωμένη μέσα σε 20 εργάσιμες να του στείλει στο email που χρησιμοποίησε για να κάνει την εγγραφή του ως μέλος. Τα μέλη εξουσιοδοτούν την DMS Hellas να διατηρεί στη βάση δεδομένων της, αρχεία καταγραφής προσωπικών δεδομένων του περιεχομένου και της δραστηριότητας των μελών της, για επιχειρηματικούς λόγους της DMS Hellas.

Κατά τη διάρκεια διερεύνησης ή και μετά τον τερματισμό της συνδρομής μέλους ή μετά τον συνολικό αποκλεισμό του, το μέλος συμφωνεί και δεσμεύεται, να μην προβεί σε καμία ενέργεια για λόγους εκδίκησης, δυσφήμησης, φθοράς, βλάβης, ζημίας, απειλής εναντίων της DMS Hellas, των μελών της καθώς και των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενων ή συνεργαζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων. Η DMS Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε οικονομικές ή ποινικές κυρώσεις, μπορεί να εφαρμοστούν, στο μέλος ή στο τρίτο μέρος που έχει υποπέσει σε παράπτωμα ή παραβίαση των Όρων Ορθής Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της DMS Hellas, ή της ισχύουσας νομοθεσίας του Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέλος θα απαλλάξει την DMS Hellas και τα στελέχη της, τους διευθυντές της, υπαλλήλους, αντιπροσώπους κλπ. από οποιαδήποτε υπαιτιότητα και ευθύνη απώλειας, ζημιών, τραυματισμού ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που έμμεσα ή άμεσα προκύπτουν από ή συσχετίζονται με οτιδήποτε σχετικό με τους Όρους Ορθής Χρήσης όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν.

 1. Έλεγχος Περιεχομένου

Η DMS Hellas, διατηρεί το δικαίωμα και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κάνει τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους, στο περιεχόμενο που ανεβάζουν και κοινοποιούν τα μέλη της, στους ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά της μέσα, χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση ή υποχρέωση για την ίδια την Εταιρεία. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την τήρηση των Όρων Ορθής Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου – GDPR, κάθε φορά που χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους, τα ηλεκτρονικά μέσα και τις υπηρεσίες της DMS Hellas καθώς και κάθε φορά που ανεβάζουν, ή κοινοποιούν δικό τους περιεχόμενο, καθώς και κάθε φορά που αγοράζουν ή καταναλώνουν περιεχόμενο τρίτων.

 1. Ενημέρωση Μελών

Από τη στιγμή που ένας επισκέπτης των ιστοτόπων ή των ηλεκτρονικών μέσων της DMS Hellas, εγγραφεί ως μέλος, αποδέχεται να λαμβάνει περιοδική ενημερωτική αλληλογραφία από την DMS Hellas και την DMACourses, στο email που συμπλήρωσε στη φόρμα κατά την εγγραφή του και έχει την αποκλειστική ευθύνη να ανοίγει και να διαβάζει τα μηνύματα που λαμβάνει. Τέτοιου είδους μηνύματα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν και χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, ενημερώσεις για αλλαγές, προσθήκες, νέα διαθέσιμα προϊόντα και λειτουργίες, δώρα, διαγωνισμούς, ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις. Σε έκτακτες περιπτώσεις η DMS Hellas μπορεί να εμφανίζει ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις, είτε σε ευδιάκριτα σημεία στις αρχικές σελίδες των ιστοτόπων της, είτε στην περιοχή του προφίλ του κάθε μέλους. Τα μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τους ιστοτόπους της DMS Hellas για να ελέγχουν για τυχόν ειδοποιήσεις ή για έκτακτες ανακοινώσεις.

 1. Τιμολογιακή Πολιτική

Η DMS Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει το ύψος των τιμών τόσο στα εκπαιδευτικά προϊόντα που δημιουργεί και προσφέρει η ίδια, όσο και στις συνδρομές των Εκπαιδευτών.

Σχετικά με τα προϊόντα, η τιμή τους μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση αναβάθμισης, λήξης περιόδου χαμηλότερης τιμής, ή λήξης περιόδου ισχύος εκπτωτικών κωδικών και κουπονιών και να μειωθεί ή ακόμα και να μηδενιστεί, όπου κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης των τιμών, των συνδρομών για τους εκπαιδευτές, η DMS Hellas θα ενημερώσει τα μέλη, με τους τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή της νέας τιμολόγησης.

Οι εκπαιδευτές συμφωνούν και δεσμεύονται, να διατηρούν τις τιμές πώλησης των εκπαιδευτικών προϊόντων τους, στο ίδιο επίπεδο και όχι χαμηλότερα, από αυτές που ισχύουν στο www.dmacourses.com . Σε περίπτωση που κάποιος Εκπαιδευτής, πουλάει τα εκπαιδευτικά του προϊόντα και μέσω του www.dmacourses.com και ταυτόχρονα, σε ηλεκτρονικά μέσα ή ιστοτόπους, είτε δικής του ιδιοκτησίας, είτε τρίτων, σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που έχει ορίσει ως τιμή πώλησης στην πλατφόρμα της DMS Hellas, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εκτιμήσει και να απαιτήσει τα δυνητικά διαφυγόντα κέρδη που αντιστοιχούν στο χρόνο που φιλοξενούνται τα εκπαιδευτικά του προϊόντα, σε ιστοτόπους και ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αυτών της DMS Hellas, σε συνδυασμό με το ποσοστό κέρδους της Εταιρείας. Οι Εκπαιδευτές με την ολοκλήρωση του ανεβάσματος, του εκπαιδευτικού περιεχομένου για κάθε ένα προϊόν τους, στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του www.dmacourses.com , συμφωνούν ότι η τιμή που θα ορίσουν θα είναι η τελική και ότι θα παραμείνει η ίδια για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, πριν την οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση.

 1. Δημοσιευμένο Περιεχόμενο

Η DMS Hellas, διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, το περιεχόμενο των μελών, όπως σχόλια, προσωπικές μαρτυρίες, ιστορίες επιτυχίας, άρθρα, οδηγίες, τεχνικές στρατηγικές, εικόνες, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και λογότυπα, για προωθητικούς σκοπούς των ιστοτόπων, των ηλεκτρονικών της μέσων και των φιλοξενούμενων σε αυτά εκπαιδευτικών ή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος διαφωνεί με αυτό, καλό θα είναι να μην χρησιμοποιεί τους ιστοτόπους, τα ηλεκτρονικά μέσα και τις υπηρεσίες της DMS Hellas.

 1. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η DMS Hellas διατηρεί το δικαίωμα, να κάνει χρήση για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς, όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων της, είτε αυτά προκύπτουν από απευθείας επισκέψεις, μέσω διαφόρων μεθόδων παραγωγής κίνησης (επισκεψιμότητας), είτε αυτά  προκύπτουν από συστάσεις μελών από τους affiliates.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η DMS Hellas, δημιούργησε Όρους Ορθής Χρήσης, όπως αναφέρονται στο παρόν, με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων, τόσο των δικών της όσο και των συνεργαζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και των μελών της, με βάση το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά, διαμάχη ή αξίωση τυχόν ανακύψει σε σχέση πάντα με τους παρόντες Όρους Ορθής Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου – GDPR, καθώς και από τη χρήση των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών μέσων της DMS Hellas, με οποιονδήποτε τρόπο και δεν καταστεί δυνατή η επίλυσή της από την DMS Hellas και το έτερο εμπλεκόμενο μέρος, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εκτός και αν τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν από κοινού με την DMS Hellas για την επίλυση της διαφοράς σε δικαστήρια που εδρεύουν σε διαφορετική τοποθεσία. Η DMS Hellas μπορεί να επικαλεστεί και να εφαρμόσει οποιαδήποτε ανασταλτικού χαρακτήρα νόμιμη ενέργεια προκειμένου να αποφευχθεί η όποια παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων της, η υπεξαίρεση αυτών, είτε των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Εταιρείας ή των μελών της ή των άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων.

 1. Περιορισμοί σχετικά με την δήλωση αξιώσεων.

Τα μέλη και η DMS Hellas συμφωνούν, να γνωστοποιήσουν τα εμπλεκόμενα μέρη για οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει, εντός της περιόδου 1 ημερολογιακού έτους, καθώς μετά το πέρας αυτή της χρονική περιόδου, οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια παραγράφεται και παύει να ισχύει.

 1. Πολιτική Ορθής Χρήσης για τους Affiliates

H DMS Hellas δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της, να κερδίζουν Affiliate προμήθειες, για κάθε ολοκληρωμένη αγορά που θα προκύψει, μέσω των προσωπικών τους Affiliate συνδέσμων (URLs).

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής μέλους, τα μέλη αποκτούν πρόσβαση την περιοχή των Affiliates ή Affiliate Area, όπου μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους Affiliate Links για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό προϊόν της DMS Hellas, που φιλοξενείται στην πλατφόρμα του www.dmacourses.com .

O Affiliate συμφωνεί και δεσμεύεται να υποβάλλει τα πραγματικά του στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει προμήθειες και ότι τα δεδομένα του θα είναι πάντα διαθέσιμα σε οποιαδήποτε νόμιμη ελεγκτική αρχή.

Το γεγονός ότι εγκρίνουμε αυτόματα κατά την εγγραφή τη δυνατότητα του Affiliate στα μέλη, δε σημαίνει υπό οποιαδήποτε έννοια ότι, δεν θα γίνει έλεγχος σε αόριστο χρόνο, για την εξακρίβωση της εγκυρότητας των προσωπικών δεδομένων του κάθε συνεργαζόμενου με την DMS Hellas, Affiliate, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο στο σύνολό τους.

 1. Τερματισμός

Η DMS Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τον Affiliate λογαριασμό οποιουδήποτε μέλους, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εάν και εφόσον εντοπίσουμε παραβατική συμπεριφορά που δε συνάδει με τους Όρους Ορθής Χρήση και την πολιτική της DMS Hellas. Η DMS Hellas, σε ειδικές περιπτώσεις και κατά την κρίσης της, μπορεί να τερματίσει τον Affiliate λογαριασμό ενός μέλους, χωρίς να τερματίσει και το λογαριασμό του ως χρήστη, των υπηρεσιών και των προϊόντων της ή μπορεί ο τερματισμός του Affiliate λογαριασμού μπορεί να επιφέρει τον γενικότερο τερματισμό του λογαριασμού χρήστη ή ακόμα και το μπλοκάρισμα της IP του μέλους.

 1. Υποχρεώσεις Affiliate


O Affiliate είναι υποχρεωμένος, συμφωνεί και δεσμεύεται:

 

 • Να μην προωθεί συνδέσμους σχετιζόμενους άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα της DMS Hellas σε ιστοτόπους και ηλεκτρονικά μέσα που υποστηρίζουν ή προωθούν περιεχόμενο για ενήλικες ή πορνογραφικό υλικό.
 • Να μην περιλαμβάνει, ή προωθεί, ή συσχετίζει με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο για ενήλικες ή πορνογραφικό υλικό, με το περιεχόμενο της DMS Hellas, των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών της μέσων.
 • Να μην προωθεί τη βία.
 • Να μην προωθεί διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
 • Να μην προωθεί παράνομες δραστηριότητες.
 • Να μην ενσωματώνει ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που παραβιάζει ή βοηθάει άλλους να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή που παραβιάζουν το νόμο με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Να μη χρησιμοποιεί τίτλους, εμπορικά σήματα που είτε περιλαμβάνουν, είτε αποτελούν παραλλαγές ή με σκόπιμα ή μη σκόπιμα ορθογραφικά λάθη, παρομοιάζουν και παραπέμπουν στα Domain Names, στα εμπορικά σήματα και τους τίτλους ιδιοκτησίας της DMS Hellas.
 • Να μην χρησιμοποιεί περιεχόμενο, καθώς και προωθητικές τακτικές και μεθόδους, που αντιπροσωπεύουν ή παραπέμπουν με οποιονδήποτε τρόπο σε: παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, παρενοχλητικό ή ρατσιστικά, εθνοτικά ή άλλως ανάρμοστο σε εμάς και κατά την κρίση μας.
 • Να μην χρησιμοποιεί περιεχόμενο που εμπεριέχει λήψεις λογισμικού (downloads) που ενδεχομένως επιτρέπει εκτροπές προμηθειών από άλλους affiliates του προγράμματος μας, προς ίδιον όφελος, διαπράττοντας έτσι υπεξαίρεση.
 • Να μην υποδύεται, μιμείται ή ψευδώς οικειοποιείται το όνομα, τον εμπορικό τίτλο ή ταυτότητα οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, πλην του πραγματικού δικού του.
 • Να μην δημιουργεί ή να σχεδιάζει τον ιστότοπό του ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που χρησιμοποιεί, είτε ρητά, είτε υπονοώντας με τρόπο που παρομοιάζει με τους ιστοτόπους ή τα ηλεκτρονικά μέσα της DMS Hellas, ούτε να σχεδιάζει τον ιστότοπό του με τρόπο που να παραπλανεί τους επισκέπτες και δυνητικούς πελάτες να πιστεύουν ότι είναι η DMS Hellas, ή το www.dmaspot.com ή το www.dmacourses.com και υποτομείς αυτών ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη θυγατρική ή συνεργαζόμενη επιχείρηση.
 • Να χρησιμοποιεί αυτούσια ως έχουν και όπως ακριβώς παρέχονται από την DMS Hellas, τα εργαλεία, τα affiliate urls και το πάσης φύσεως προωθητικό περιεχόμενο, ή σε ειδικές περιπτώσεις και όπου αυτό υποδεικνύεται από τη DMS Hellas να εφαρμόζουν αποκλειστικά και μόνο τις προβλεπόμενες μετατροπές σε αυτά.
 • Να συνεργάζεται παρέχει αβίαστα και σε κάθε ζήτηση τα απαραίτητα δεδομένα, για τη διενέργεια ελέγχων από την DMS Hellas, για λόγους πιστοποίησης ορθής χρήσης ή άλλων καθώς και στους εκάστοτε νόμιμους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 • Ότι έχει αποκλειστικά την ευθύνη, να ακολουθεί όλους τους ισχύοντες νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους που ισχύουν είτε σε τοπικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επίσης και τους Όρους Ορθής Χρήσης είτε γενικούς είτε για τους Affiliates καθώς και την Πολιτική Απορρήτου – GDPR.
 • Ότι πρέπει να έχει την ρητή άδεια χρήσης του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, επιχείρησης ή οντότητας, είτε πρόκειται για περιεχόμενο σε μορφή κειμένου, είτε εικόνα, είτε βίντεο, είτε ηχητικό, ή και για οποιαδήποτε άλλη εργασία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η DMS Hellas δεν θα είναι υπεύθυνη (και θα είναι αποκλειστικά ο Affiliate υπεύθυνος) εάν χρησιμοποιεί υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου προσώπου ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία κατά παράβαση του νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

 1. Άδειες Χρήσης

Οι Affiliates της DMS Hellas, λαμβάνουν μη αποκλειστικά και ανακλητά δικαιώματα, να κάνουν χρήση των διαθέσιμων από την Εταιρεία, των υπηρεσιών και των προωθητικών εργαλείων και περιεχομένου, όπως κείμενα για αναρτήσεις στα Social Media, ειδικά προσαρμοσμένα urls, λογότυπα, εμπορικά σήματα, εικόνες, μαρτυρίες πελατών, αλληλουχίες μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βίντεο και γενικότερα εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο από την DMS Hellas για προωθητικούς σκοπούς.

Οι Affiliates δικαιούνται να χρησιμοποιούν μόνο το Εξουσιοδοτημένο Περιεχόμενο που παρέχει η DMS Hellas, ως έχει, πλην των περιπτώσεων που η Εταιρεία Εξουσιοδοτεί συγκεκριμένες μετατροπές αυτών για προωθητικούς σκοπούς καθώς και για την πιο ακριβή λήψη στατιστικών μέσω μηχανισμών εντοπισμού, “tracking”.

Οι Affiliates συμφωνούν να χρησιμοποιούν Συμφωνείτε ότι όλες οι χρήσεις των Αδειοδοτούμενων Υλικών θα γίνουν για λογαριασμό του Merchant.com και ότι η καλή θέληση που σχετίζεται με αυτές θα αποβεί προς όφελος του Merchant.com.

 1. Ανεπιθύμητες τακτικές προώθησης – Spamming

Η DMS Hellas, είναι απόλυτη και έχει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα SPAMMING!

Οι Affiliates είναι ελεύθεροι να τοποθετούν προωθητικό υλικό, στους δικούς τους ιδιόκτητους ιστοτόπους, ή blogs ή forums, να στέλνουν μηνύματα πώλησης στους συνδρομητές της λίστας τους μέσω email marketing, καθώς και στα Social Media.

Ωστόσο, απαγορεύεται ρητά και αμετάκλητα, η ανάρτηση μαζικών προωθητικών δημοσιεύσεων που συμπεριλαμβάνουν Affiliate URLs, της DMS Hellas, των ιστοτόπων και των λοιπών ηλεκτρονικών της μέσων, σε πολλές τοποθεσίες ταυτόχρονα, όπως σε προφιλ χρηστών, σε πάνω από ένα προφίλ δικά τους, σε ομάδες, ή σε σελίδες με σκοπό την πρόκληση ενδιαφέροντος, πόσο μάλλον σε προφιλ, ομάδες και σελίδες που δε σχετίζονται με το αντικείμενο και τη φιλοσοφία των υπηρεσιών και των προϊόντων της DMS Hellas ή δεν έχουν τη ρητή συγκατάθεση των ιδιοκτητών και των μελών των ηλεκτρονικών αυτών μέσων και καναλιών επικοινωνίας.

Απαγορεύεται η αποστολή μαζικών emails ή sms, σε λίστες που δημιουργήθηκαν, αποκτήθηκαν ή αγοράστηκαν, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των φυσικών ή των νομικών προσώπων, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.

Απαγορεύεται η αποστολή μαζικών emails ή sms, σε λίστες ή σε μεμονωμένα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αυτοβούλως διαγραφεί (Unsubscribe) από τις λίστες αλληλογραφίας του εκάστοτε Affiliate.

Απαγορεύεται η αποστολή μαζικών emails ή sms, σε λίστες ή σε μεμονωμένα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν εγγραφεί σε λίστες αλληλογραφίες για άλλους σκοπούς, πλην της λήψης προωθητικών μηνυμάτων.

Οι Affiliates μπορούν και προτείνεται, να χρησιμοποιούν μεθόδους email marketing, για να προωθούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της DMS Hellas, αποκλειστικά και μόνο σε ενεργά μέλη της λίστας τους, που έχουν δώσει την ρητή έγκρισή τους για να λαμβάνουν σχετικά προωθητικά μηνύματα.

Οι Affiliates είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να ενημερωθούν σχετικά, με τις ηθικά και νομικά προβλεπόμενες τακτικές του Affiliate Marketing.

Σε περίπτωση που η DMS Hellas, διαπιστώσει παραβατική συμπεριφορά, ο λογαριασμός του εμπλεκόμενου Affiliate, θα τερματιστεί, άμεσα.

Σε περίπτωση που ανακύψουν νομικά προβλήματα στην DMS Hellas, λόγω υπαιτιότητας κάποιου Affiliate, για λόγους μη τήρησης των Όρων Ορθής Χρήσης, ο εμπλεκόμενος Affiliate, δεσμεύεται να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη και να καλύψει στο σύνολό τους, τα δικαστικά και λοιπά νομικά έξοδα που πιθανόν να προκύψουν καθώς και το ποσό της αποζημίωσης προς την DMS Hellas που θα ορίσει το δικαστήριο.

 1. Προώθηση

Οι Affiliates κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, μπορούν να προωθούν τα προσωπικά τους Affiliate URLs, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της DMS Hellas και των ιστοτόπων της, είτε με δωρεάν, είτε με επί πληρωμή μέσα, όμως πάντα μέσα στα πλαίσια και με βάση τους Όρους Ορθής Χρήσης και το ισχύον νομικό καθεστώς.

 

Ενδεικτικά για προωθητικούς σκοπούς και χωρίς κόστος, μπορούν να χρησιμοποιούν με σύνεση και ηθική, τα Social Media και το email marketing αποφεύγοντας το Spamming, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Επίσης η προώθηση μέσω προσωπικών άρθρων σε προσωπικά τους ιστολόγια (blogs) και ιστοτόπους (websites) είτε με guest blogging, ως προτεινόμενα προϊόντα (Resources) σε υποτομέα του ιστοτόπου τους, ή μέσω email marketing – newsletter, μέσω Webinar, ή Video ή Tutorial.

Σε περίπτωση που οι Affiliates χρησιμοποιήσουν, προωθητικές ενέργειες μέσω πληρωμένης διαφήμισης PPC, ή CPM, σε Facebook και Google Ads, είτε Banners Ads ή Display Αds, θα πρέπει να δημιουργούν τις διαφημιστικές του καμπάνιες και το περιεχόμενο αυτό στο σύνολό του, δηλαδή κείμενα, γραφικά ή και βίντεο, με βάση τους Όρους Ορθής Χρήσης που περιγράφονται στο παρόν.  

Απαγορεύεται η χρήση, banner ή traffic exchange networks, link shorteners με διαφημίσεις, η αγορά εικονικών κλικ, η χρήση bots και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, καταστροφή, μετάδοση

κακόβουλου λογισμικού ή αποτελεί προϊόν απάτης.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η DMS Hellas δεν εγγυάται ή επιβεβαιώνει, ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τόσο της ίδια όσο και των μελών και συνεργατών της, θα είναι πάντα διαθέσιμα ή λειτουργικά, καθώς επίσης δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των ιστοτόπων και των ηλεκτρονικών της μέσων, ή ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα ή δυσλειτουργίες, σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία και τη διανομή κερδών και προμηθειών.

Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, θα πράξει τα δέοντα, ώστε το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί το οποιοδήποτε τεχνική φύσης πρόβλημα, σε περίπτωση που αυτό προκύψει.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για  οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, κατ’εξαίρεση, συμπτωματική ή επακόλουθη, ζημία, απώλεια κερδών, ή δεδομένων, περιουσίας, αξιοπιστίας ή φήμης που προκύπτει από τη μη ορθή χρήση των υπηρεσιών, των ιστοτόπων και των παρεχόμενων εργαλείων της DMS Hellas, συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμούς, χαμένα κέρδη ή τερματισμό του λογαριασμού, είτε από λάθος του Affiliate, είτε από απόφαση της Εταιρείας για τον τερματισμό, ακόμα και αν η Εταιρεία είναι ενήμερη για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή οποιαδήποτε απαίτηση αποδοτέα σε λάθη, παραλείψεις ή άλλες ανακρίβειες στους ιστοτόπους, στα ηλεκτρονικά μέσα ή και στα εκπαιδευτικά προϊόντα που φιλοξενούνται σε αυτά ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσω είτε συνεργαζόμενο είτε τρίτου με τα οποία συνδέεται η DMS Hellas, άμεσα ή έμμεσα.

 1. Μετατροπή Όρων Ορθής Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου

Η DMS Hellas κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα του παρόντος συμφωνητικού, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ κατευθείαν, αφού αναρτηθούν στους σχετικούς υποτομείς των ιστοτόπων της DMS Hellas. Είναι ευθύνη των μελών να επισκέπτονται και να ελέγχουν τακτικά, αυτές τις τοποθεσίες στους ιστοτόπους της DMS Hellas, για να ενημερώνονται σχετικά.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείς τους ιστοτόπους, τα ηλεκτρονικά μέσα, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της DMS Hellas, αποδέχεσαι και συμφωνείς με όλα όσα αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.